Hoe?

Hoe komt de Stichting Prime Impact aan haar middelen?

Prime Impact wordt gefund uit de winst van Prime Pitch en uit giften van haar klanten, veelal vermogende families. Verder kan iedereen doneren aan Prime Impact die aangesproken wordt door de doelstellingen van de stichting. Hoe klein of groot uw bijdrage, alle donaties komen ten goede aan de projecten en initiatieven van de stichting. De stichting heeft een ANBI status (momenteel pending) en geen uitgaven voor overhead.

ANBI-status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. De Belastingdienst stelt eisen aan de instelling met een ANBI-status. Zo is bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen (ANBI goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting) is voor behouden of aanvragen van de ANBI-beschikking/status. Een goed doel moet onder andere haar contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten publiceren op een internetadres of via een publicatieportaal ter beschikking stellen aan het publiek. Op deze wijze krijgt het publiek inzicht in het functioneren van een goed doel. Met de onderhavige website beoogt Stichting Prime Impact onder meer aan die verplichting te voldoen.

Aftrekbaarheid giften aan een ANBI

Giften aan een ANBI zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (privé personen) en voor de vennootschapsbelasting (rechtspersonen).

Inkomstenbelasting

Voor het aftrekken van periodieke giften voor de inkomstenbelasting gelden andere voorwaarden dan voor het aftrekken van gewone giften. Voor gewone giften geldt een drempel en een maximum. Voor periodieke giften gelden geen beperkingen.

Uw gift is een periodieke gift als u aan deze 4 voorwaarden voldoet:

  • U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.
  • U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.
  • U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar. Overlijdt u vóór die termijn afloopt, dan moet de jaarlijkse gift stoppen bij uw overlijden.
  • U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.

De periodieke gift moet schriftelijk worden vastgelegd. U ontvangt deze vastlegging automatisch van ons bij het opgeven van een periodieke gift. Kies voor niet-anoniem doneren.

Doneren

Vennootschapsbelasting

Giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) mag u van de winst aftrekken. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van EUR 100.000. U moet de giften schriftelijk kunnen bewijzen.

U ontvangt deze vastlegging automatisch van ons bij het opgeven van een periodieke gift. Kies voor niet-anoniem doneren.

Doneren